Browse Articles

Letter to the Editor

Ashish Arvind, Shival Srivastav

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 66-68 (2nd June, 2021)

Letter to the Editor

Ashish Arvind, Shival Srivastav

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 66-68 (2nd June, 2021)

Medical Education

Manjinder Kaur, Naren Kurmi, Sangita Chauhan, Anish Singhal, Suman Sharma, Saroj Chaudhary

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 60-65 (2nd June, 2021)

Medical Education

Manjinder Kaur, Naren Kurmi, Sangita Chauhan, Anish Singhal, Suman Sharma, Saroj Chaudhary

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 60-65 (2nd June, 2021)

Indian Journal of Physiology and Pharmacology
Case Report

Bhavana Srivastava, Reena Bhardwaj, Renu Khanchandani, Zafar Masood Ansari, Gunjita Belwal

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 51-54 (2nd June, 2021)

Case Report
Indian Journal of Physiology and Pharmacology

Bhavana Srivastava, Reena Bhardwaj, Renu Khanchandani, Zafar Masood Ansari, Gunjita Belwal

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 51-54 (2nd June, 2021)

Original Article

Nazli Khajehnasiri, Morteza Kosari-Nasab, Farzam Sheikhzadeh Hesari, Leila Asadollahi

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 45-50 (2nd June, 2021)

Original Article

Nazli Khajehnasiri, Morteza Kosari-Nasab, Farzam Sheikhzadeh Hesari, Leila Asadollahi

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 45-50 (2nd June, 2021)

Original Article

Prashanthkumar Goudappala, C. V. Yogaraje Gowda, R. T. Kashinath

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 28-34 (2nd June, 2021)

Original Article

Prashanthkumar Goudappala, C. V. Yogaraje Gowda, R. T. Kashinath

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 28-34 (2nd June, 2021)

Original Article

Prabhat Ranjan, Kumar Sarvottam, Umashree Yadav

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 21-27 (2nd June, 2021)

Original Article

Prabhat Ranjan, Kumar Sarvottam, Umashree Yadav

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 21-27 (2nd June, 2021)

Original Article

Nilay D. Solanki, Kirti Vadi, Sandip Patel

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 12-20 (2nd June, 2021)

Original Article

Nilay D. Solanki, Kirti Vadi, Sandip Patel

Indian J Physiol Pharmacol 65 () 12-20 (2nd June, 2021)